در یک تحقیق انجام شده توسط محققان دانشگاه وارویک انگلستان، نتایج نشان داده است که میزان رضایت فرد از خواب شبانه اش به طور مستقیم با احساس خوب فرد در روز بعد مرتبط است. بر اساس این تحقیق، ۱۰۹ دانشجوی ۱۸ تا ۲۲ ساله در مدت دو هفته مورد بررسی قرار گرفتند. برای اندازه‌گیری کیفیت خواب آنها، مچ‌بند‌هایی حساس به حرکت به آنها داده شد و همچنین پرسش‌نامه‌هایی درباره خواب شب قبل و رضایت از روز بعد از آنها پرسیده شد.

 یافته‌های این تحقیق نشان داد که ارزیابی شخصی از کیفیت خواب به طور مداوم با احساس رضایت از زندگی روزانه مرتبط است. به عبارت دیگر، هر چه کیفیت خواب بهتر باشد، روحیه و رضایت از زندگی در روز بعد نیز بهتر خواهد بود.

این تحقیق همچنین نشان داد که اطلاعات ارائه شده توسط دستگاه خواب‌سنج، با وضعیت رضایتمندی دانشجویان در روز بعد مرتبط نبوده است. به عبارت دیگر، اهمیت بیشتری به ارزیابی شخصی فرد از کیفیت خواب او نسبت به اطلاعات دستگاه خواب‌سنج باید داده شود.

به طور کلی، این تحقیق نشان می‌دهد که ارزیابی شخصی از کیفیت خواب می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر زندگی فرد داشته باشد و مهمتر از اطلاعات دستگاه‌های خواب‌سنج است. به همین دلیل، توجه به احساس شخصی و رضایت فرد از خواب خود می‌تواند مفیدتر و مؤثرتر باشد.